Politica de confidentialitate

 

I. Preambul

Nicolae Andronic, numit în continuare Administrator, persoană fizică, in calitate de autor, proprietar, administrator al sergent.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site.

Conform deciziei nr. 200/2015 a Presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 969, din 28 Decembrie 2015, potrivit careia notificarea autoritatii de supraveghere nu mai este necesara, cu exceptia cazurilor enumerate la art. 1, alin (1) din Decizia nr. 200/2015, Administratorul nu efectueaza prelucrari de date personale ce se incadreaza in situatiile reglementate de actul normativ mentionat mai sus care impun obligatia notificarii.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet sergent.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, Administrator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de Contact, în măsura în care ne contactaţi în acest fel, și datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de Newsletter.

III. Scopurile şi temeiurile de prelucrării

III.3. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, Administratorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţii experienţa dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Administratorului de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţii permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Administrator, prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.
  Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea câmpului de “Adresă de Email” din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţii experienţa dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Administratorului de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţii permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Administratorul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de Administrator pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Administratorul poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijinăAdministratorul în desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către Administrator prin intermediul Site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea Site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Administrator pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către Administrator, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea Administratorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către Administrator a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

  Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, Administratorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Administrator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziţie – în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Administratorului sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care Administratorul poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă;
  • în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: contact[at]sergent[punct]ro

Această pagină de internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link: Politica de utilizare cookie-uri